ЗАКОННИК


 

ЗАКОННИКЪ

⦁ На обучение и практикуване на Кан-терапия право има само пълнолетни граждани!!!


⦁ Преди началото на обучението си, всеки кандидат се запознава със настоящия ЗАКОННИК и подписва договор за обучение и конфенденциалност.


⦁ Валидни дипломи и сертификати свързани с идеите и структурното развитие на Кан-терапията се издават само и единствено от Школа по Масаж „Св.Никола“ и свързаните с нея структури!


⦁ За Валидни се считат дипломите и сертификатите които са заведени с картотечен номер и носят печати на Школа по масаж“Св.Никола“ и личния подпис на авторите на методиката Николай Христов!


⦁ Всеки ученик или практикуващ Кан-терапия трябва да е навършил пълнолетие и да поема лична морална отговорност, както и да има завършено средно образование!


⦁ Всеки ученик или практикуващ Кан-терапия е длъжен да има завършен базов курс по фундаментални науки (анатомия, физиология, класически масаж), като е желателно да има и лична практика, или да има завършено здравно-медицинско образование!


⦁ Всеки ученик или практикуващ Кан-терапия е длъжен да практикува психофизични динамични и статични упражнения МПДТД ( ментална практика с движение- Тай Дзи).


⦁ Всеки ученик или практикуващ Кан-терапия е длъжен да се подържа в отлично Здраве!!!


⦁ Всеки ученик е длъжен да изучи първите Шест модула, като усвояването на всеки един модул се постига чрез : курс, семинар и учебна практика под наблюдението на Кан Колобър!!!


⦁ Кан-терапията се състои от 3 цикъла по три модула, като след първия цикъл има един нулев ( диагностичен)


⦁ Първият цикъл се състои от три модула, които се изучават през два месеца, като те дават фундамента в Кан-терапията.


⦁ Следва нулев модул, който дава познания по антропометрични и други методи на изследване и проследяване на състоянието на човека.


⦁ Втория цикъл се състои от три модула(чирак, калфа,колобър).


⦁ Третия цикъл се състои от три майсторски нива ( Кан Колобър – I, II, III).


⦁ Първия модул включва изучаването на ароматните растения и начините за приложението им, както и изготвянето на благовонни елеи и помади, основните комплекси от упражнения приети в Кан- практиката. Изучават се въведителните упражнения към метода.


⦁ Втория модул се изучава най-малко два месеца след успешно завършване на първия модул и положена практика по усвоените знания. Този модул включва изучаването на специалните мануалтерапевтични техники характерни за стила на Кан-терапията. Също така се изучават първия модул МПДТД включващ четери свързани комплекса.


⦁ Третия модул се изучава след като са изминали два месеца от успешното завършване на втория модул. Ученика е длъжен да полага ежедневни учебно-практически занимания по изучените предходни модули под ръководството и наблюдението на Кан Колобър!!! В този модул се изучават рефлекторните зависимости и специфичните форми на стимулиране в Кан-терапията. Изучават се втория модул в МПДТД, като се свързва в цялостна практика с предходния.


⦁ Нулевия модул се изучава след като са изминали 3 месеца от завършване на последния модул. Ученика е длъжен да полага през тези месеци ежедневни учебно-практически занимания под ръководството на Кан Колобър!!! В този модул се изучават диагностичните методи обслужващи целите на Кан-терапията и средствата за тяхното изпълнение и проследяване.


⦁ След завършване на гореописания цикъл на обучение ученика продължава своята учебна практика, като след шест месеца се провежда корекционен семинар.


⦁ Втория цикъл започва шест месеца след корекционния семинар! Ученика трябва да е положил успешни изпити по всички описани по-горе модули, както и такъв след семинара. Изпитите ще се документират със сертификат.


⦁ Четвърта степен ( ЧИРАК ) се получава шест минимум шест месеца след корекционния семинар. Обучаемия трябва да е работил през този период под контрола на Кан Колобър. Полага изпит върху трите основни модула. Както и приложение на Кан – упражнения. За да се яви за тази степен обучаемия трябва да практикува и третия модул МПДТД.


⦁ Пета степен ( КАЛФА) се получава една година след получаване на степен ( ЧИРАК). Обучаемия трябва да е работил през този период под контрола на Кан Колобър. Полага изпит върху трите основни и нулевия модул, като преди изпита трябва да е предоставил лична картотека от консултационни листове при работата му с клиенти. Да демонстрира умения придобити в редовната практика по МПДТД.


⦁ Шеста степен ( КОЛОБЪР ) се получава една година след получаване на степен ( КАЛФА). Обучаемия има право на самостоятелна практика. При явяването си на изпит трябва да предостави картотека описваща личната му работа. По време на изпита демонстрира не само умения по прилагането на трите основни модула и нулевия, но и умения по тяхното компилиране и конструирането на дългосрочна профилакто- терапевтична схема. Както и да демонстрира умения в практикуването МПДТД.


⦁ Трети цикъл – Включва трите майсторски нива: Кан Колобър- I , Кан Колобър- II , Кан Колобър- III ! Това са степени които се получават за иновации или заслуги в популяризирането и усъвършенстването на Кан –терапията!


⦁ Степените от третия цикъл имат право да провеждат обучение, като първата – може да обучава по първия и втория модул, втората – съответно по трите основни модула, а третата – по основните модули и нулевия модул!


⦁ Обучението по движение на Великия Предел (двигателни умения) се извършва само от Кан Колобър III – степен.
⦁ Постигналите съответните нива в Кан- терапията са длъжни да поддържат нивото си и компетентността си като участват поне в един семинар за повишаване на познанието годишно!!! Ако някой кан-терапевт пропусне такава сертификация, трябва да възстанови нивото си с полагане на изпит!!!